REGULAMIN

SPRZĘT: wypożyczany przez firmę Kaszubskie Kajaki jest jej własnością.
KLIENTEM: może być każda osoba, która zaakceptuje Regulamin.
Akceptacja regulaminu następuje przez zawarcie UMOWY wypożyczenia (pisemnie lub ustnie).

 1. Zawarcie Umowy wypożyczenia Sprzętu przez Klienta jest równoznaczne z zgodą na warunki określone w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia zajmuje się udostępnianiem i wypożyczaniem Sprzętu. Spływy kajakowe są organizowane przez uczestników na własną odpowiedzialność.
 3. Wypożyczenie Sprzętu jest możliwe po wcześniejszym okazaniu dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku, gdy osoba chcąca skorzystać z usług Wypożyczalni będzie niewiarygodna, wypożyczający może bez uzasadniania odmówić wypożyczenia Sprzętu.
 4. Aktualny cennik określa zasady odpłatności za wypożyczenie Sprzętu.
 5. Rezerwacja sprzętu z conajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem wiąże się z wpłatą zadatku/zaliczki w wysokości minimum 30% całkowitej sprzętu na konto podane przy rezerwacji. Możliwość zwrotu zadatku/zaliczki istnieje jedynie w przypadku odowałania rezerwacji na 30 dni przed dniem, w którym sprzęt miał być wypożyczony. Przy dokonywaniu wpłaty Klient zgadza się na powyższe warunki. 
 6. Wypożyczenie Sprzętu jest możliwe po podpisaniu przez Klienta umowy o odpowiedzialności materialnej i wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w Umowy za wypożyczony Sprzęt Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 7. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie Wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem.
 8. Klient odbierający Sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność Sprzętu.
 9. Klient podpisując Umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodny ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 10. Klient zobowiązuje się do zwrotu Sprzętu w takim samym stanie i terminie ustalonym w Umowie wypożyczenia. Zwrot następuje w Wypożyczalni lub miejscu ustalonym z Klientem. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 11. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o Sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 12. Klient wykorzystuje Sprzęt na własną odpowiedzialność.
 13. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego Sprzętu winę ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą wypożyczonego Sprzętu. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne Sprzętu Klient zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 14. Klient nie może dokonywać napraw Sprzętu na własną rękę bez wcześniejszego uzgodnienia z Wypożyczalnią.
 15. Istnieje możliwość rezerwacji Sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 16. Za Sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 200% dobowej należności za wypożyczenie.
 17. Osoby nieletnie mogą korzystać ze Sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 18. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się użytkowników wypożyczających Sprzęt, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci użytkowników wypożyczonego sprzętu.
 20. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 21. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane przerwania korzystania z Sprzętu niezależnie od czasu jego użytkowania.
 22. Klient dokunując rezerwacji w pełni zgadza się z warunkami przedstawionymi w powyższym regulaminie.
 23. Inne, nieujęte w regulaminie sprawy regulowane są przez Wypożyczalnię.
 24. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.